ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Նարինե ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔ

Ներկայումս վենչուրային բիզնեսում պահանջվում է պետության ակտիվ դերակատարում և մասնակցություն, ինչի արդյունքում ՀՀ-ում կապահովվի վենչուրային ֆինանսավորման մեխանիզմների ներդրման ու կիրառման նկատելի աճ, որին կարող է նպաստել նաև արտաքին տնտեսական և քաղաքական պայմանների փոփոխությունները: ՀՀ-ում վենչուրային բիզնեսի զարգացման սկզբնական փուլում պետության ակտիվ դերակատարումը անհրաժեշտ է դիտարկել որպես երկրի սոցիալ-տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման հայեցակարգի կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը:

Нарине БАРСЕГЯН
ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
Ключевые слова: венчурный капитал, венчурные инвестиции, новаторские идеи, венчурные фонды, ,,бизнес-ангелы,,, право интелектуальной собственности.
В настоящее время венчурный бизнес требует активной роли и участия государства, благодаря чему в РА будет обеспечен значительный рост внедрения и использования механизмов венчурного финансирования, чему могут способствовать также изменения внешних экономических и политических условий. В РА на начальной стадии развития венчурного бизнеса активную роль государства необходимо рассматривать как один из важных институтов долгосрочной социально-экономической концепции развития страны.

ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ