ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Арман АМРОЯН
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ

Արման ԱՄՐՈՅԱՆ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ ընտանեկան ձեռնարկատիրություն, հարկում, բիզնես, Հայաստան:
Ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը հանդիսանում է աշխարհի ամենատարածված և դինամիկ զարգացող բիզնեսի տեսակներից մեկը: Ի տարբերություն այլ գործարար գործունեությունների, ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը նշանակալի է իր արտադրողականությամբ, էֆֆեկտիվությամբ և ճկունությամբ - ինչը ամենակարևորն է, այն հանդիսանում է հարթակ նոր գաղափարների ստեղծման համար: Սույն ձեռնարկատիրության կայունացումը Հայաստանում ունի լայն հեռանկարներ բնակչության բարեկեցության մակարդակը բարձրացնելու և իր տնտեսական ակտիվության աճի համար:

Арман АМРОЯН
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ
Семейное предпринимательство является одним из наиболее распространенных и динамично развивающихся форм организации бизнеса в мире. В отличие от других видов предпринимательской деятельности, семейное предпринимательство отличается своей продуктивностью, эффективностью и гибкостью – что самое главное, оно является площадкой для генерирования новых идей. Становление данного вида предпринимательства в Армении имеет широкие перспективы для повышения благосостояния населения и роста его экономической активности.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ