ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Դիանա ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԸ

Համաշխարհային մրցունակության ինդեքսը բնորոշվում է որպես երկրների մրցունակության որոշող: Այն հուշում է երկրների, թե ինչպիսի քաղաքականության վարել եւ ինչպիսի տեղաբաշխել ռեսուրսները, քանի որ գլոբալ մրցունակությունը կապված է տնտեսական աճի հետ: Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրու¬թյուն¬ները, որոնք վերլուծում են այս երկու տնտեսությունների միջև էմպիրիկ փոխհարաբերությունների կապը, շատ քիչ են և բավարար չափով չեն բացահայտում այդ կապերի էությունը: Գրականության մեջ դեռեւս բաց հարց է, արդյոք մրցունակությունը կարող է կանխատեսել տնտեսական աճը: Հոդվածում փորձ է կատարվել պարզելու ՀՄԻ և տնտեսական աճի միջև կապը`օգտագործելով Գրանժերի պատճառահետեւանքային վերլուծության մեթոդը:

Диана ГЕВОРГЯН
СВЯЗЬ МЕЖДУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ
Ключевые слова: индекс глобальной конкурентоспособности; экономический рост, Валовой внутренний продукт, Тест Грейнджера на причинности, метод Атласа.
Индекс глобальной конкурентоспособности оценивает конкурентоспособност стран. Оно помогает странам в принимаеи решениях в политики и распределения ресурсов. Посколько ожидается, что глобальная конкурентоспособность может предсказать экономическим рост. Однако исследования, которые анализируют эмпирическую взаимосвязь между этими двумя экономическими категориями недастаточни. В литературе по-прежнему остается открытым вопрос о том, можно ли использовать экономический рост для прогнозирования будущей глобальной конкурентоспособности или наоборот. В этой статье проверяет взаимосвязь между индекс глобальной конкурентоспособности и темпами экономического роста, используя анализ причинности Гранжера.

ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ