ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Անժելիկա ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Այս հոդվածը ներկայացնում է փոքր բիզնեսի ձեւավորման և զարգացման խնդիրները: Հայաստանում փոքր բիզնեսի զարգացումը զիջում է առկա հնարավորություններին և կարիքներին: Նման հակասության վերացման համար առաջարկվում են մի շարք միջոցառումներ փոքր բիզնեսի կարգավորման նպատակով ինչպես պետական, այնպես էլ տարածաշրջանային մակարդակներում: Մասնավորապես ներկայացվել է ԵՄ, ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի փոքր և միջին կազմակերպությունների կարգավորման և պետական աջակցության փորձը:

Анжелика БАРСЕГЯН
О РЕГУЛИРОВАНИИ И СОДЕЙСТВИИ МАЛИХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: бизнес содействие, финансы, малый бизнес, МСП.
В этой статье представлены вопросы развития и развития малого бизнеса. Развитие малого бизнеса в Армении уступает существующим возможностям и потребностям. Для устранения таких противоречий предлагается ряд мер регулирования малого бизнеса как на государственном, так и на региональном уровнях. В частности, был представлен опыт регулирования и оказания содействия малым и средним организациям ЕС, США, Японии.

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ