ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Մերուժան ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ՈՐՈՇ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԵՐԿՐՆԵՐ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՍՊԵԿՏՐԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաստանի արտահանման կազմում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող երկրներ` Ռուսաստան, Գերմանիա, Բուլղարիա արտահանման ծավալները որոշակի պարբերականությամբ ենթարկվում են էական տատանումների: Սպեկտրալ վերլուծության միջոցով գնահատվել է պարբերաշրջանների տևողությունը` արտահայտված ամիսներով: Նշված տեղեկատվության առկայությունը հնարավորություն է ընձեռում արտահանման, ինչպես նաև տնտեսական մի շարք այլ ցուցանիշների միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսումներ անելիս և համապատասխան քաղաքականություն մշակելիս հաշվի առնել այդ իրողությունները և պատկերացում ունենալ, թե ինչ հաճախականությամբ է պետք ակնկալել տվյալ գործընկեր-երկիր արտահանման ծավալների նշանակալի տատանումներ:


Меружан АСЛАНЯН
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПОРТА АРМЕНИИ В НЕКОТОРЫХ СТРАН-ПАРТНЕРОВ
Ключевые слова: экспорт, спектральный анализ, Ряд Фурье, Периодограмма Шустера, период.
Экспорт в Россию, Германию и Болгарию, которые имеют большую долю в экспорте Армении, с определенной периодичностью подвергаются существенным колебаниям. С помощью спектрального анализа была оценена продолжительность периодов, выраженных в месяцах. Наличие этой информации дают возможность сделать среднесрочные и долгосрочные прогнозы экспорта, а также ряд других экономических показателей и при разработке соответствующей политики учитывать это обстоятельство и иметь понятие, о том, как часто следует ожидать значительных колебаний объемов экспорта в стран-партнеров.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ՈՐՈՇ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԵՐԿՐՆԵՐ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՍՊԵԿՏՐԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ