ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Նարինե ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Կորպորատիվ սոց. պատասխանատվությունը փիլիսոփայություն է, ապրելու և աշխատելու կենսաոճ, որին հետևում են ճապոնական ընկերությունների մեծ մասը: Հասարակության շահերի պաշտպանությունը այդ փիլիսոփայական հայեցակարգում դառնում է նույնքան կարևոր ուղղություն ու առաջնահերթություն, որքան շահույթի ստացումն ու սպառողական պահանջարկի բավարարումն է:

Нарине БАРСЕГЯН
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЯПОНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, система ценностей, деловая культура, денежные поощрения, стратегия корпоративного поведения
Корпоративная социальная ответственность-это философия, жизненный и рабочий стиль, чему следует большая часть японских предприятий. Защита интересов общества в этой философской концепции становится таким же важным направлением и приоритетом, как и получение прибыли и удовлетворение потребительского спроса.

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ