ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Նոննա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Առցանց ուսուցման մեթոդաբանության արդյունավետության աստի¬ճա¬նի բարձրացման առաջնահերթ պայմանը ավանդական ուսուցման տեխնո¬լոգիաների փոխակերպումն ու հարմարեցումն է էլեկտրոնային միջավայրին այնպես, որ համալսարան չայցելող ուսանողը չզգա իր ակադեմիական մեկուսացումը, պրոֆեսորադա¬սախոսական անձնակազմի հետ կենդանի շփումների պակասը, ուսա¬նողա¬կան խմբերում չընդգրկվածությունը` ար¬դյուն¬քում խթանելով անհատա¬կան ուսում-նառության ակտիվությունն և հա¬մացանցում ուսանողի ներկայությունը:

Нонна ХАЧАТРЯН
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ON - LINE ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ
Ключевые слова: дистанционное обучение, On-Line технологии обучения, студенто - ориентированное обучение, методология дистанционного обучения.
Первоочередной задачей повышения эффективности методологии дистан¬ционного обучения является конвертация и приспособление тради¬ционных методов обучения к электронной среде таким образом, чтобы студент непосещая университет, не почувствовал свою академическую изоляцию, нехватку общения с профессурой и учащимися. В статье анализируются пути повышения эффективности применения академических инструментов при органи¬зации on-line обучения в вузах.

ԱՌՑԱՆՑ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ