ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Արինե ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՀԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Աշխատաշուկայի և զբաղվածության խնդիրները հատկապես արդիական են ՀՀ համար, որի առջև ծառացած խնդիրներից են առկա աշխատանքային ռեսուրսների պահպանումը, աճը և արդյունավետ օգտագործումը, նոր աշխատատեղերի բացմամբ՝ գործազրկության մակարդակի նվազեցումը ու տարեցտարի լայն թափ ստացող միգրացիան, ապահովել զբաղվածության բարձր մակարդակը: Այս և դրան հարակից մի շարք հարցեր քննարկվել են հոդվածում, ներկայացվել են նաև գործնական հետազոտումների արդյունքները, որոնց հիման վրա կատարվել են համապատասխան եզրակացություններ.

Арине СТЕПАНЯН
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА РА
Ключевые слова: интеграция, конкурентоспособность, мобильная рабочая сила, устойчивая занятость, рынок труда, неофициальная занятость.
Проблемы рынка труда и занятости особенно актуальны для РА, перед которой стоят задачи сохранения, увеличения и эффективного использования существующих трудовых ресурсов, создания новых рабочих мест, снижения уровня безработицы и растущих темпов миграции, а также обеспечения высокого уровня занятости. Эти и смежные с ними вопросы изучены в данной статье, в которой также изучены результаты практических исследований на основе которых представлены соответствующие заключения.

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՀԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ