ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Սյուզի ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԸ

Հեռավար ուսուցման տնտեսական շարժառիթները համալսա¬րաններում պետք է քննարկվեն համալիր շրջանակում, հաշվի առնելով ոլորտին վերաբերող համապետական, բուհական և ուսանողների նկատառումները: Եվ թվարկված ոլորտներից որևե մեկին բնավ չպետք է տրվի առաջնայնություն, քանի որ առցանց ուսուցմամբ շահախնդիր են ինչպես մակրո, այնպես էլ միկրոտնտեսական մակարդակի կառավարման սուբյեկտները: Կարևորն այն է, որ ներդաշնակություն սահմանվի հեռավար ուսուցման կազմակերպմանը նպաստող պետական քաղա¬քականության, համալսարանների առաքելության և անհատ ուսանողների պահանջմունքերի միջև, այնպես, որ առցանց կրթության ընդլայնումն ու խորացումը նշանակալից ազդակ հանդիսանա երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար: Միայն այդ դեպքում հեռավար դասավանդման հիմնական շահառուները (պետական լիազորված մարմին, համալսարանի վարչակազմ, պրոֆեսորադասախոսական անձ¬նա¬կազմ, ուսանողներ) իրենց որոշումներով կնպաստեն կրթական ծա¬ռայ¬ու¬թյունների մատուցման այս մեխանիզմի ակտի¬վացմանը:

Сюзи САРГСЯН
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОТИВАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Ключевые слова: on-line обучение, алтернативные затраты, принятие решений, услуги на обучения, микроэкономический эффект дистанционного обучения.
Дистанционное обучение в рынке образовательных услуг стремительно набирает оборот и ныне формирует значимый своиально-экономический эффект. В статье анализируются экономические мотивации организации on-line обучения у разных бенефицаров и на этой основе прдлагаются пути гармонизации микро и макро экономических интересов по организации дистанционного обучения в университетах.

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ