ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Սառա ԵՐԻՑՅԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Հոդվածում արծարծված են սոցիալ-տնտեսական այն պայմանները, որոնք նպաստեցին սպորտի ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը, ինչպես նաև մարքեթինգի կիրառման անհրաժեշտությանը՝ որպես սպորտային կազմակերպության արդյունավետ և կայուն զարգացման գործիք:
Ինչպես բոլոր նախկին խորհրդային երկրներում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում, խորհրդային խիստ կենտրոնացված տնտեսությունից անցումը կարգավորվող շուկայական տնտեսության, ուղեկցվում էր լուրջ համակարգային և կառուցվածքային բարեփոխումներով, տնտեսական հարաբերությունների բոլոր ոլորտներում: Հայկական սպորտի բնագավառում փոփոխություններն ուղեկցվեցին բյուջետային ֆինանսավորման կրճատմամբ: Այս ոլրորտի «խաղացողները», համարվելով շահույթ չհետապնդող ընկերություններ, կանգնեցին լուրջ խնդրի առաջ և ստիպված եղան ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ որոնել: Իսկ այս հարցի լուծման արդիական միջոց է համարվում մարքեթինգը, մասնավորապես` մարքեթինգի համեմատաբար նոր տեսակ համարվող «Սպորտային մարքեթինգը»:
Քննարկվում է մարքեթինգի առանձնահատկությունները սպորտային ծառայություններ և ապրանքներ առաջարկող կազմակերպություններում և ամբողջ սպորտի բնագավառում: Սպորտային մարքեթինգն ունի էական տարբերություններ պրոֆոսիոնալ սպորտում ապրանքներ և ծառայություններ առաջարկող կազմակերպությունների և սպորտային վերականգնողական կենտրոնների մարքեթինգային ռազմավարությունների միջև, առավել ևս սպորտային ակումբների կամ դպրոցների համար, որոնց գործունեությունը հիմնականում ուղղված են սաների ծնողներին:

Сара ЕРИЦЯН
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МАРКЕТИНГА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Ключевые слова: спортивный маркетинг, предпринимательская деятельность, спортивная индустрия, спортивные мероприятия, товары и услуги, спортивные школы и клубы.
В статье рассматриваются социально-экономические условия, которые способствовали развитию предпринимательской деятельности в области спорта, а также необходимость применения маркетинга в качестве инструмента для эффективного и устойчивого развития спортивной организации.
Как и во всех бывших советских странах, в Республике Армении тоже, переход от высоко централизованной советской экономики к регулируемой рыночной экономике сопровождался серьезными системными и структурными реформами во всех областях экономических отношений. Изменения в армянском спорте сопровождались сокращением бюджетного финансирования. Игроки, считающиеся некоммерческими, столкнулись с серьезной проблемой и были вынуждены искать новые источники финансирования. Современный способ решения этой проблемы - маркетинг, в частности спортивный маркетинг, как относительно новый тип маркетинга.
Анализируются особенности маркетинговой деятельности в организациях представляющих населению услуги в сферах физической культуры и спорта и спортивные товары. Спортивный маркетинг имеет свои особенности, в частности, есть существенные различия в маркетинговой деятельности организаций предоставляющих спортивные товары и услуги профессионального, оздоровительного спорта. Еще большое отличие видится в маркетинге спортивных школ, который направлены в большей степени на работу с родителями воспитанников.

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ