ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Գագիկ ԲԱԴԱԴՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Տնտեսության կայուն զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեն տնտեսավարող սուբյեկտների կազմակերպաիրավական ձևերը: Եվ պետության մեծագույն խնդիրներից է ոչ միայն սահմանել իրավական դաշտ, այլև այն դարձնել հասկանալի, հասանելի և կիրառելի հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար: Այս ամենից ելնելով` այս հոդվածի նպատակն է տալ պատասխաններ այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են. Որո՞նք են Հայաստանի Հանրապետությունում տարածված կազմակերպաիրավական ձևերը ու որո՞նք են դրանց հիմնական առանձնահատկությունները, ինչպիսի՞ն է դրանց թվաքանակի դինամիկան, և ինչո՞վ է պայմանավորված դրանց թվաքանակի նման փոփոխությունը:

Гагик БАДАДЯН
ОСОБЕННОСТИ И НОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЮРИДИЧЕСКИХ ФОРМ КОМПАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: юридическое лицо, общество, партнерство, число
Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов очень важны для устойчивого развития экономики. И одна из самых серьезных проблем страны заключается не только в определении правового поля, но и в том, чтобы сделать его понятным, доступным и применимым для всех членов общества. Следовательно, основная цель этой статьи - дать ответы на такие вопросы, как: Какие из наиболее распространенных организационно-правовых форм в Армении? Каковы их основные особенности? Какая у них динамика числа ? В чем причина таких изменений в их числе?

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ  ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ