ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Սուրեն ՇԻՆԴՅԱՆ
ԽԱՂՈՂԻ ՍԵՎ ԱՐԵՆԻ ԵՎ ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՍՈՐՏԵՐԻ ՎԱԶԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՈՒ ԵՎ ՈՉ ԲԵՐՔԱՏՈՒ ՇԻՎԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱՆՋՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Արցախի նախալեռնային և միջին լեռնային գոտիների խաղողի արտադրական այգիներում 2011-2014 թթ. Սև Արենի և Կարդինալ սորտերի վազերի վրա փորձարկվել են բերքատու և ոչ բերքատու շիվերի փոխհարաբերակցությունը` պարզելու նպատակով, թե ո՞ր փոխհարաբերակցության դեպքում կստացվի վազերի նորմալ աճ, բարձր բերքատվություն ու եկամտաբերության բարձր մակարդակ:
Փորձերը դրվել են Սև Արենի սորտի վազերի բերքատու մատերի 5-6 աչք երկարությամբ էտի և 70 աչք երկարությամբ էտի և 90 աչք բեռնվածության տարբերակում:
Պարզվել է, որ նշված տարբերակներում ինչպես Սև Արենի, այնպես էլ Կարդինալ սորտերի դեպքում լավագույն տարբերակ է առանձնացվել բերքատու և ոչ բերքատու շիվերի փոխհարաբերության 1:1 տարբերակը (մեկ բերքատու և մեկ ոչ բերքատու շիվ), որի պարագայում Սև Արենի սորտի մեկ հեկտարից ապահովվել է 218,6, իսկ Կարդինալին` 278,5 ցենտներ բերք, պտղահյութի 18,9 և 18,2 գ/100 սմ3 շաքարայնությամբ:
Սև Արենի սորտի դեպքում 1:1 տարբերակը մեկ հեկտարից ստացված բերքի քանակով 16,0 ցենտներով և եկամտաբերության մակարդակով 9,4 տոկոսով գերազանցում է 2:1 և 117,3 ցենտներով ու 43,1 տոկոսով` 1:2 տարբերակին, իսկ Կարդինալի դեպքում 1:1 տարբերակը համապատասխանաբար 26,2 ցենտներով ու 3,7 տոկոսով` 2:1, իսկ 135,7 ցենտներով և 86,3 տոկոսով` 1:2 տարբերակներին:
Հետազոտման վերը նշված արդյունքները հնարավորություն են ընձեռում առաջարկելու, որ Արցախի անջրդի խաղողագործության պայմաններում կանաչ հատումների ժամանակ ինչպես Սև Արենի, այնպես էլ Կարդինալ սորտերի վազերի վրա թողնել հավասար քանակի բերքատու և ոչ բերքատու շիվեր (1:1):

Сурен ШИНДЯН
ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ПЛОДОНОСНЫХ И БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ВИНОГРАДА СЕВ АРЕНИ И КАРДИНАЛ В УСЛОВИЯХ БОГАРНОГО ВИНОГРАДАРСТВА ПРЕДГОРНЫХ И СРЕДНЕГОРНЫХ ЗОНАХ АРЦАХА
Ключевые слова: сорт, соотношение, нагрузка, урожай.
В производственных виноградниках Предгорных и Среднегорных зонах Арцаха в течение 2011-2014гг. нами были проведены исследования по определению влияния соотношения плодоносных и бесплодных побегов на рост и урожайность сортов винограда Сев Арени и Кардинал. Выяснилось, что при длине обрезки плодовых лоз на 5-6 глазков и нагрузке кустов 70 глазков сорта Сев Арени и при длине обрезки плодовых лоз на 7-9 глазков и нагрузке кустов 90 глазков сорта Кардинал наилучшие варианте соотношения является 1:1 (плодоносных и бесплодных) побегов. При этом урожайность с 1-ого гектара при сорте Сев Арени составляла 218,6; а при сорте Кардинал – 278,5 центнер, с сахаристостью сусла соответственно 18,9 и 18,2г/100см3. По урожайности сорта Сев Арени этот вариант на 16,0ц превосходит варианта 2:1, а на 117,3ц – варианта 1,2. При сорте Кардинал наилучший вариант соотношения 1:1, по урожайности на 26,2ц превосходит варианта 2:1, а на 135,7ц – варианта 1:2.
Результаты исследования дают возможность нами предлагать, чтобы в богарного виноградарства Арцаха, при проведение зеленых операциях кустов на каждому кусту оставлять равным количеством плодоносных и бесплодных побегов (1:1).

ԽԱՂՈՂԻ ՍԵՎ ԱՐԵՆԻ ԵՎ ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՍՈՐՏԵՐԻ ՎԱԶԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՈՒ ԵՎ ՈՉ ԲԵՐՔԱՏՈՒ ՇԻՎԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱՆՋՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ