ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Աշոտ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ Լիդա ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ՌԻՍԿԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅՈՒՄ

Դիտարկվում են ռիսկերի դրսևորման և կառավարման առանձնահատկությունները լոգիստիկայում: Բնութագրվել են են ռիսկի հիմնական տեսակները և առաջացման գործոնները: Ներկայացվել են ռիսկերի նվազեցման ուղիները և ապահովագրության համակարգի տարրերը:

Ашот МАРКОСЯН
Лида АГАДЖАНЯН
ПРОЯВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЛОГИСТИКЕ
Ключевые слова: логистика, поток, риск, управление рисками, страхование.
Рассматриваются особенности проявления и управления рисками в логистике. Характеризованы основные виды и факторы возникновения рисков. Представлены путы уменьшения рисков и элементы системы страхования.

ՌԻՍԿԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ