ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Միքայել ՋԱՎԱԴՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Առևտրային բանկերում ֆինանսական ռեսուրսներ ձևավորումն ունի առանձնահատկություններ, որոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում կառավարչական որոշումների վրա: Հոդվածում ներկայացվում են ՀՀ առևտրային բանկերում ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման և օգտագործման գծով կառավարչական որոշումների ոլորտները, որոնք, ապահովելով կայուն զարգացում, նպաստում են բանկային ծառայությունների մրցունակության բարձրացմանը: Ֆինանսական ռեսուրսների գծով կառավարչական որոշումների խմբավորման ներկայացված ուղղությունները կարող են հաշվի առնվել կառավարման արդյունավետության գնահատման հաշվարկներում:

Микаел ДЖАВАДЯН
НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РА

Ключевые слова: эффективность управления, финансовые ресурсы, целевые управленческие решения.
Формирование финансовых ресурсов коммерческих банков имеют свои особенности, которые влияют на управленческие решения. В статье представлены области принятия управленческих решений по формированию и использованию финансовых ресурсов в коммерческих банках Армении, которые обеспечивая устойчивое развитие, способствуют повышению конкурентоспособности банковских услуг. Предложенная классификация управленческих решений по финансовым ресурсам может быть использована в расчетах эффективности управления банковской деятельности.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ