ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Գեորգի ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ

Աշխատանքը նպատակ է հետապնդում կատարել բազմագործոն ոչ գծային ռեգրեսիոն գնահատում՝ դիտարկելով կոռուպցիայի և կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բնորոշող ցուցիչները:

Георгий АВЕТИСЯН
ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ
Ключевые слова: коррупция, эффективность управления, факторный анализ, нелинейная множественная регрессия, панельные данные.
Цель работы - осуществлять многофункциональную нелинейную регрессионную оценку с использованием панельных данных, с учетом показателей коррупции и эффективности системы управления.

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ