ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Մարի ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացման արդի փուլում կարևորվում է բանկային համակարգի վրա մարդկային ռեսուրսների կառավարման ազդեցության գնահատումը: Այն կարող է անդրադառնալ առևտրային բանկերի գործունեության արդյունավետությունը բնութագրող տարբեր ցուցանիշների, այդ թվում` շահութաբերության մակարդակի վրա: Հոդվածում ներկայացված են եվրոպական, ասիական և ամերիկյան բանկերի կողմից մարդկային ռեսուրսների կառավարման մի շարք մոդելներ, որոնց վերլուծության հիման վրա հնարավորություն է ընձեռվում հաշվարկել մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը գնահատող հիմնական գործակիցները:

Мари СТЕПАНЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Ключевые слова: человеческий ресурс, банковская система, капитал, рентабельность, рынок труда.
На современном этапе развития международных экономических отношений подчеркивается важность оценки влияния управления человеческими ресурсами на банковскую систему. Это может отразиться на разных показателях, характеризующих эффективность деятельности коммерческих банков, в том числе - на уровень рентабельности. В статье представлен ряд моделей управления человеческими ресурсами европейскими, азиатскими и американскими банками, на основе анализа которых предоставляется возможность рассчитать основные коэффициенты, оценивающие эффективность управления человеческими ресурсами.

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ