ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Աննա ԶԱԼԻՆՅԱՆ
ՉԺՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ - ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում ներկայացվում է Չինաստանի ստեղծած քաղաքական մոդելը, ումնասիրվել է Չինական «մտքի թռիչքը», գաղափարական ու մշակութային առանձնահատկությունները, տնտեսության պետական կառավարման առանձնահատկություններն ու հաջողությունների պատճառները: Դիտարկվել է ազգային գաղափարախոսությունը չինական բարեփոխուների ռազմավարական տեսլականի մեջ, տարածքային զարգացման պետական կարգավորման հայեցակարգը:

Анна ЗАЛИНЯН
ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КИТАЯ И СОВМЕСТИМОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Ключевые слова: китайская модель, культурные особенности, государственное управление экономикой, национальная идея, китайские реформы, концепция государственного регулирования, государственное управление, национальная безопасность.
В статье представлена китайская политическая модель, идеологические и культурные особенности государственного управления и причины успеха. Рассмотрена национальная идея, идеология и стратегия веде'ния реформ и концепция государственного регулирования территориального развития.

ՉԺՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ - ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ