ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Արմինե ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել է ներքին վերահսկողության տեսական և իրավական հիմքերը, հիմնավորվել է դրա դերը կառավարման համակարգում և կազմակերպություններում ներդրման կարևորությունը:
Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունավետ իրականացման, կազմակերպության վիճակի մասին ճշգրիտ տեղեկատվության բացահայտման, սխալների ու խեղաթյուրումների կանխման, օրենսդրությանը հետևելու և ակտիվների պահպանման կարևոր գործիք է դարձել ներքին վերահսկողությունը:
Հետազոտության արդյունքում հեղինակը հանգել է այն եզրակացության, որ կազմակերպություններում անհրաժեշտ է ներդնել ներքին վերահսկողության համակարգ, որի համար կատարվել են առաջարկություններª օրենսդրական փոփոխությունների և ներդրման փուլերի վերաբերյալ:

Армине МЕЖЛУМЯН
ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: внутренний контроль, система управления, элементы системы внутреннего контроля, форма организации внутреннего контроля
В рамках статьи были рассмотрены теоретические и правовые основы вхутреннего контроля, оправдалось их роль и важность в системе управления.
Внутренний контроль стал важным инструментом для эффективной финансовохозяйственный деятельности предприятия, раскрытия правдивой информации о состоянии компании, предотвращения ошибок и искажений, соблюдения законодательства и сохранения активов.
В результате иследования автор пришел к выводу, что в компании необходима внедрить систему внутреннего контроля, для этого были сделаны рекомендации относительно законодательных изменений и этапов внедрения внутреннего контроля в компаниях.

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ