ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Թաթուլ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Վազգեն ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎՐԱ

2013 թվականին Հայաստանը թողարկեց առաջին Եվրոպարտատոմսերը՝ 700 միլիոն ԱՄՆ դոլար ծավալով, որի մեծ մասն ուղղվեց միջպետական վարկի մարմանը: Այսպիսով, էականորեն չծանրացնելով Կառավարության պարտքային բեռը, այս թողարկումը ոչ միայն բարձրացրեց արտաքին և ներքին ներդրողների վստահությունը ՀՀ Կառավարության նկատմամբ, ձևավորեց ուղենիշ ինչպես Կառավարության այնպես էլ իրական և ֆինանսական հատվածների հետագա հնարավոր թողարկումների համար, այլև Կառավարության համար ստեղծեց կայուն ֆինանսական հիմք՝ ներքին պարտատոմսերի պորտֆելի կառուցվածքը էականորեն բարելավելու համար: Կարճ ժամանակահատվածում բավականին նվազեց ներքին պարտատոմսերի եկամտաբերությունը և աճեց երկարաժամկետ պարտատոմսերի կշիռը՝ զգալի նվազեցնելով անվճարունակության ռիսկերը:

Татул МКРТЧЯН
Вазген ПОГОСЯН
ВЛИЯНИЕ ВЫПУСКА АРМЯНСКИХ ЕВРOОБЛИГАЦИЙ НА ВНУТРЕННЙ РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Ключевые слова: Еврооблигации, внутренний государственный долг, структура внутренного долга, доходность, риск неплатежеспособности.
В 2013 году Армения выпустила свои первые еврооблигации в размере 700 миллионов долларов, и большинствo этих средств направила на погашение межгосударственного кредита. Таким образом, значительно не увеличивая долговое бремя правительства, этот выпуск не только повысил доверие внешних и внутренних инвесторов к правительству Армении, создал ориентир как для будущих правительственных выпусков, так и для финансового сектора, но также обеспечил прочную финансовую основу для существенного улучшения структуры портфеля внутренних облигаций: За короткий промежуток времени доходность внутренних облигаций значительно упала, а вес долгосрочных облигаций увеличился, что значительно снизило риски неплатежеспособности.

ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ