ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Լուսինե ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Առևտրային բանկերի կողմից իրականացվող վարկային քաղաքականության արդյունավետությունը հիմնականում պայմանավորված է վարկային պորտֆելի ձևավորման առանձնահատկություններով: Ուստի, վարկային պորտֆելի եկամտաբերության վերլուծությունը պահանջում է ճյուղային կառուցվածքի, ծավալների, առկա ռիսկերի, վարկառուի յուրաքանչյուր խմբի հետազոտություն: Հետազոտվող ժամանակահատվածում ՀՀ առևտրային բանկերի մեծամասնության վարկային պորտֆելներն աճել են հիմնականում ի հաշիվ սպառողական վարկի ծավալների ավելացման, որը սակայն կարող է առաջացնել բանկային համակարգի ակտիվների եկամտաբերության անկում և ժամկետանց պարտավորությունների ծավալների աճ: Հետևաբար, որպես իրացվելիության ռիսկի նվազեցման մեթոդ կարելի է կիրառել բանկային համակարգում ներքին նորմատիվների մշակումը՝ առավել խիստ պահանջներով: Այն հնարավություն կտա բարձրացնել բանկային ռեսուրսների օգտագործման ճկունությունը՝ պահպանելով կապիտալի համարժեքությունը և իրացվելիությունը:

Лусине ХАЧАТРЯН
АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: кредитный портфель, банковская система, потребительский кредит, активы, валютная составная, неработающие кредиты, просроченные задолженности, риск ликвидности.
Эффективность кредитной политики коммерческих банков в основном зависит от особенностей формирования кредитного портфеля. Анализ доходности кредитного портфеля требует тщательное исследование его отраслевой структуры, объемов, рисков, группы заемщиков. В течение анализируемого периода кредитные портфели большинства банков РА увеличились за счет роста удельного веса потребительского кредита, что может привести к спаду доходности активов банков и увеличению объемов просроченных задолженностей. Следовательно, в качестве метода снижения риска ликвидности можно применить в банковской системе обработку внутренних нормативов более жесткими требованиями. Данное даст возможность повысить гибкость использования ресурсов банков при этом сохраняя достаточность капитала и ликвидность.

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ