ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Հասմիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈւՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայությունների իրականացման վիճակի օբյեկտիվ գնահատման համար անհրաժեշտ է անդրադարձ կատարել ոչ միայն սեփական պատմական փորձին, այլև միջազգային պրակտիկային։
Այդ նկատառումով հոդվածում դիտարկվել է, թե ինչպես է զարգացել մասնա¬գի¬տացված գործունեությունը այնպիսի խոշոր արժեթղթերի շուկաներում, ինչպիսիք են ամերիկյանը, Եվրամիության երկրներինը (մասնավորապես՝ ֆրանսիա¬կանը և գերմանականը):
Հարուստ պատմական և վիճակագրական նյութի օգտագործման արդյունքում կատարվել է արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայությունների իրակա¬նացման արտասահմանյան փորձի համեմատական վերլուծություն և գնահատում։


Асмик ТОРОСЯН
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Ключевые слова: инвестиционные услуги, рынок ценных бумаг, специали¬зированная деятельность, инвестиционные компании, инвестиционные фонды, фондовая биржа.
Для объективной оценки состояния инвестиционных услуг на рынке ценных бумаг Армении необходимо не только ссылаться на свой исторический опыт, но и на международную практику.
В этой связи в статье рассматривается вопрос о том, как были разработаны специализированные мероприятия на основных рынках, таких как Америка, страны Европейского союза (в частности, французский и немецкий).
В результате использования богатого исторического и статистического материала был проведен сравнительный анализ и оценка зарубежного опыта инвестиционных услуг на рынке ценных бумаг.

ՆԵՐԴՐՈւՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ