ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Գևորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ֆինանսական կայունության գնահատումը հիմնված է տարբեր մոտեցումների, ցուցանիշների, իրականացված տարատեսակ վերլուծությունների վրա: Ընդհանուր առմամբ կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության գնահատմանը տանելու նպատակով հոդվածում ներկայացրել ենք ֆինանսական դրության գնահատման հարաբերական ցուցանիշների համակարգը, որում ներառված յուրաքանչյուր ցուցանիշ որոշակի ազդեցություն ունի ֆինանսական կայունության վրա: Հոդվածի նպատակը ֆինանսական կայունության գնահատման նոր մոտեցումն է, որը հիմնված է դրամական հոսքերի վրա հիմնված ցուցանիշների հաշվարկով, և ի տարբերություն հաշվեգրման մեթոդի, այն կատարվելով դրամարկղային մեթոդով թույլ է տալիս նոր տեսանկյունից վերլուծության ենթարկել ֆինանսական կայունությունը:

Геворк ПЕТРОСЯАН
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: Финансовая стабильность, оценка финансовой устойчивости, финансовое положение, поток наличных денег, кассовый метод.
Оценка финансовой стабильности основана на различных подходах, показателях и разнообразных анализах. В целом, с целью дальнейшей оценки финансовой стабильности организаций, мы представляем в статье систему относительных показателей оценки финансового положения, в которой каждый отдельный показатель оказывает определенное влияние на финансовую стабильность. Целю статьи является новый подход к оценке финансовой стабильности, основанный на расчете основных показателей денежного потока, и, в отличие от метода начисления, он, будучи основанным на кассовым методе, позволяет применить новую перспективу в анализе финансовой стабильности.

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ