ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Անուշ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում մանրամասն ներկայացվում է առողջապահական համակարգի գործառույթներն ու նպատակները, ֆինանսավորման բյուջետային խմբերը, առողջապահական ծառայությունների ֆինանսական հասնելիությունն ու դիմելիության մակարդակը: Հոդվածում ուսումնասիրվել են հիվանդացության մակարդակի և առող¬ջապահական համակարգի ֆինանսավորման աղբյուրների միջև կախվածությունները: Վերլուծության արդյունքում բնակչության առողջության բարելավման և պահպանման համար առաջարկվում է մշակել նոր ուղիներ՝ առողջության ապա¬հո¬վագրության համակարգը զարգացնելու համար:

Ануш ТУМАНЯН
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СИСТЕМОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИЕМ
Ключевие слова: медицинская, страхование, возмещение, здравоохранение, заболеваемость.
В статье подробно описаны функции и задачи системы здравоохранения, государственное финансирование групп, уровень финансовых доступности медицинских услуг. В статье рассмотрены зависимости между уровнем заболеваемости и источниками финансирования системы здравоохранения. В результате анализа, для улучшения и защиты здоровья населения, предлагается разработать новые способы для развития системы медицинского страхования.

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ