ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Անդրանիկ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Ակտիվների արժեթղթավորումը ենթադրում է բազմազան ֆինանսական ռիսկեր, որոնք իրենց հերթին, պահանջում են ռիսկերի համապարփակ գնահատում արժեթղթավորման գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում (վարկային համախմբի ձևավորում, պարտատոմսերի տեղաբաշխում և այլն) և արդյունքների հետագա ամփոփում` համախմբված ցուցիչի տեսքով։ Հոդվածում ներկայացվում են ակտիվների արժեթղթավորման գործընթացի ֆինանսական ռիսկերի համալիր գնահատման մեթոդները:

Андраник ВОСКАНЯН
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ
Ключевые слова: финансовые риски, секьюритизированные активы, фонд секьюритизации, оценка рисков.
Секьюритизация активов предполагает разновидные финансовые риски, что в свою очередь требует коплексной оценки рисков по отдельным этапам проведения цикла секьюритизации ипотечных активов (формирование кредитного пула, размешение облигации и.т.д) и дальнейшей обобшении результатов в виде интегрального показателя. В статье предлагается методика совокупной оценки финансовых рисков процесса секьюритизации активов.

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ