ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Անահիտ ՔԵՃԵՃՅԱՆ
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԹՐԵՍ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

Ֆինանսական կայունության ինդիկատորների հաշվարկման եղանակներից է ստանդարտ պորտֆելի տեսության օգտագործմամբ տնտեսության տարբեր սեգմենտները բնութագրող ցուցանիշների ագրեգացումը: Այսպիսի փորձ է կատարվել ԵԿԲ, ինչպես նաև Հունաստանի, Ջամայկայի, Չեխիայի բանկերի կողմից: Հոդվածում առավել մանրամասնությամբ ներկայացված է Չեխիայի բանկի օրինակը, այնուհետև փորձ է կատարվել կիրառել այն ՀՀ համար:

Анаит КЕЧЕЧЯН
РАСЧЕТ ИНДИКАТОРА ФИНАНСОВОГО ЦИКЛА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
Ключевые слова: индикатор финансового цикла, контрциклический буфер капитала, прогнозирование, Чешский национальный банк.
Одним из методов расчета индикаторов финансовой устойчивости является метод использования теории портфеля, при помощи которой агрегируются совокупность показателей, характеризующие различные сегменты экономики. Такая попытка была предпринята ЕЦБ-ом, а также банками Греции, Ямайки и Чешской Республики. В статье подробно рассматривается пример Чешского Национального банка, а затем делается попытка применить это для Армении.

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԹՐԵՍ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ