ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Մելանյա ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Վարկային հարաբերություններն իրականացվում են բանկային համակարգի, վարկային կազմակերպությունների միջոցով: Վարկային կազմակերպություններին օրենքով թույլատրվում է իրականացնել գրեթե բոլոր բանկային գործառնությունները։ Վարկային կազմակերպությունների և առևտրային բանկերի հիմնական տարբերությունը այն է, որ վարկային կազմակերպությունները իրենց միջոցների հաշվին են վարկեր տրամադրում, այսինքն՝ ավանդներ չեն ներգրավում։ Վերջին տարիներին ակտիվորեն զարԳանում է բնակչության վարկավորումը առևտրային կազմակերպությունների միջնորդությամբ: Գնորդները տարաժամկետ վճարմամբ գնում են թանկարժեք ապրանքներ (ավտոմեքենաներ, սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ, համակարգիչներ և երկարաժամկետ օգտագործման այլ ապրանքներ):
Սպառողական վարկերի տրամադրման պայմանները բավականին տարբեր են ՀՀ առևտրային բանկերում և վարկային կազմակերպություններում: Հիմնական տարբերությունները կայանում են պահանջվող փաստաթղթերի, վարկի տոկոսադրույքի հաշվարկման ձևի, վարկի մարման ձևի, վարկային հայտի քննման ժամկետների, գրավի պահանջի առկայության և այլնի մեջ:

Меланя АКОПЯН
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ АРМЕНИИ
Кредитные отношения осуществляются через системы банковских и кредитных организаций. Кредитным организациям разрешено осуществлять практически все банковские операции по закону. Основное различие между кредитными организациями и коммерческими банками заключается в том, что кредитные организации предоставляют кредиты за свой счет, то есть не привлекают депозиты. Условия предоставления потребительских кредитов в коммерческих банках Армении и кредитных организациях весьма различны. Основными отличиями являются требуемые документы, форма расчета процентной ставки по кредиту, срок погашения кредита, срок подачи заявки на получение кредита, требование обеспечения и т. Д.
Ключевые слова: кредит, коммерческий банк, кредитная организация, финансовый рынок.

ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ