ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Ատոմ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Էդգար ԹԱՂԱՐՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Տնտեսական աճի որակի և ներառականության ապահովումը հանդիսանում են ցանկացած ազգային տնտեսության մրցունակության և զարգացման հիմնապայմանները։ Այդ համատեքստում վերջին տարիներին լայն տարածում ստացած «ներառական աճ» եզրույթը բովանդակում է երկարաժամկետում կայուն և որակյալ տնտեսական աճի հիմնախնդիրների բացահատումը, ինչն իր հերթին հրատապ է դարձնում ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների իմաստավորումը։ Ուստի, հարցին, թե ինչպիսի՞ ինստիտուցիոնալ փոփոխություներ են անհրաժեշտ երկրներում կայուն երկարաժամկետ տնտեսական աճ ապահովելու համար ունի առանցքային նշանակություն և հանդիսանում է սույն հետազոտության նպատակը։

Атом МАРГАРЯН
Эдгар ТАГАРЯН
ИНСТИТУЦИОНАЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Ключевие слова: инклюзивный рост, качество экономического роста, институциональные изменения, технологическая модернизация.
Качество экономического роста является одним из ключевых вопросов современной экономики․ В этом контексте термин "инклюзивный рост", который широко распространен в последние годы, направлен на обеспечение устойчивого и качественного экономического роста в долгосрочной перспективе, что, в свою очередь, делает институциональные изменения актуальными․ Поэтому, вопрос "какие институциональные изменения необходимы для обеспечения устойчивого долгосрочного экономического роста в странах?" является целью данного исследования.

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ