ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Տաթևիկ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Տեղեկատվական դարաշրջանում զբոսաշրջության վիճակագրությունը այդ ոլորտի վերլուծական տեղեկատվության կարևորագույն աղբյուր և միաժամանակ գործառնական ախտորոշման գործիք է:
Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարական ծրագրերում առաջադրվող ոչ բոլոր կանխադրույթներն են հիմնավորվում վիճակագրական հետազոտություններով:
Ոլորտի ուսումնասիրությունը դժվարանում է պաշտոնական վիճակագրական անհրաժեշտ տեղեկատվության գրեթե բացակայության պատճառով: Բացի այդ, պաշտոնական ու տարբեր փորձագիտական աղբյուրներ ներկայացնում են ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումը բնութագրող տարբեր ցուցանիշներ:
Անհրաժեշտ է զբոսաշրջության վիճակագրությունը դիտարկել ոչ թե միայն ոլորտի տեղեկատվական բազայի ձևավորման տեսանկյունից, այլ նաև որպես զբոսաշրջու¬թյան ոլորտում ընթացող սոցիալ-տնտեսական գործընթացների վերլուծության մեթոդոլոգիական հիմք: Վերջինս հնարավորություն կընձեռի ընդունել կառավարչական այնպիսի որոշումներ, որոնց արդյունավետությունը կապված կլինի նաև զբոսաշրջության պատասխանատուների կողմից հիմնախնդիրների առաջացման պատճառները օբյեկտիվ և անկողմնակալ պարզաբանելու հետ, ինչն էլ թույլ կտա խուսափել ոլորտի հիմնախնդիրների հետագա բարդացումից, ինչպես նաև լուծել նրա ռազմավարական առաջնահերթ զարգացման հարցը:

Татевик МКРТУМЯН
РОЛЬ СТАТИСТИКИ ТУРИЗМА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Ключевые слова: статистика туризма, въездной туризм, рассходы туриста, туристические услуги, миграционные потоки.
В информационную эпоху статистика туризма является важнейшим источником аналитической информации о сфере туризма и одновременно инструментом функциональной диагностики.
Однако не все постулаты, выдвигаемые в экономике туризма, подкрепляются статистическими исследованиями, некоторые из них могут быть опровергнуты.
Исследование сферы туризма осложняется по припичине почти отсутсвия нужной официальной статистической информации. Кроме того, официальные и независимые источники публикуют разные показатели развития туризма РА.
Статистику туризма необходимо рассматривать не только с точки зрения формирования информационной базы туризма, а еще как методологическую основу анализа тех социально-экономических процессов, которые протекают в сфере туризма. Это позволит принять такие управленческие решения, эффективность которых будет связана с обьективным и беспрестрастным трактованием проблем порожденных в сфере туризма ответственными лицами. Это позволит избежать дaльнейшего углубления проблем в туризме, а также решать вопрос первичного стратегического развития.

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ