ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Գարիկ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՈԿԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

Հոդվածում իրականացվել է արտաքին տնտեսական շոկերի՝ ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա ազդեցության գնահատում դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության (DSGE) մոդելի օգտագործմամբ: Ընտրվել են ՀՀ տնտեսության վրա զգալի ազդեցություն ունեցող բացասական շոկերը՝ գործընկեր երկրներում տնտեսական անկումը, արտաքին դրամական փոխանցումների կրճատումը և մետաղների միջազգային գների անկումը և գնահատվել է դրանց ազդեցությունը ՀՀ իրական ՀՆԱ-ի աճի, գործազրկության մակարդակի, գնաճի մակարդակի, փոխարժեքի և այլ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա:

Гарик ПЕТРОСЯН
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШОКОВ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АРМЕНИИ
Ключевые слова: внешний шок, DSGE, денежные переводы, внешний спрос, международные цены, экономический рост, инфляция, обменный курс, безработица.
В статье анализируется влияние внешних шоков на макроэкономические показатели Армении с использованием динамического стохастического модели общего равновесия (DSGE). Экономический спад в странах-партнерах, сокращение внешних денежных переводов и падение мировых цен на металлы были выбраны как внешние негативные экономические шоки, которые имеют значительное влияния на экономику Армении, и было оценено их влияние на рост реального ВВП, уровень безработицы, уровень инфляции, обменный курс и другие макроэкономические показатели Армении.

ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՈԿԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ