ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Ռոբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ԵԱՏՄ անդամ-պետությունների տնտեսական համագործակցության արդյունքները պայմանավորված են քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական այն իրավիճակով, որը ձևավորված է գործընկեր երկրներից յուրաքանչյուրում: Տնտեսական միության իրավական կարգավիճակի տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի դրա ստեղծման նպատակը, իսկ իրավական կարգավիճակի սահմանման տեսանկյունից գերխնդիրը ազգային տնտեսությունների արդիականացումն ու դիվերսիֆիկացումն է, մրցունակության բարձրացումը, մասնակից երկրների փոխադարձ առևտրի կառուցվածքի բարելավումը, հումքային ապրանքաշրջանառությունից անցումը բարձր ավելացված արժեք ունեցող ապրանքներին:

Роберт АЙРАПЕТЯН
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕАЭС В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
Ключевые слова: Единое экономическое пространство, взаимная притягательность, эффективная интеграция, индексы развития, коррупция, глобальная конкурентоспособность.
Результаты экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС обусловлены той политической и социально-экономической ситуацией, которая сформирована в каждой стране. С точки зрения правового статуса экономического союза, решающее значение имеет цель его создания, но и с точки зрения определения правового статуса - главной задачей является модернизация и диверсификация национальных экономик, повышение их конкурентоспособности, улучшение структуры взаимной торговли стран-участниц, переход от сырьевого товарооборота к товарам с высокой добавленной стоимостью.

ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ