ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Հռիփսիմե ՕՍԻՊՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հետազոտության շրջանակներում մշակվել է տնտեսական աճի մոդել, որի լուծումը վկայել է, որ մարդկային կապիտալի զարգացման ընթացիկ օրինաչափությունների պահպանման դեպքում, հաշվի առնելով տեղեկատվական ենթակառուցվածքների զարգացման միտումները, ենթակառուցվածքների ազդեցությամբ ՀՆԱ-ի կայուն նպատակային 4-5% աճ ապահովելու համար ՏԵԶՄ-ն պետք է ավելի քան եռապատկվի։ Միայն տեղեկատվական ենթակառուցվածքների զարգացման հաշվին ՀՀ կառավարության կողմից երկարաժամկետում նախատեսվող կայուն 5% տնտեսական աճ ապահովել հնարավոր է տեղեկատվական ենթակառուցվածքների զարգացման մակարդակի հնարավոր առավելագույն արժեքն ապահովելու դեպքում։

Рипсиме ОСИПЯН
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР В АРМЕНИИ
Ключевые слова: стабильный экономический рост, информационные инфраструктуры, модель прогнозирования.
В данной статье представлена модель экономического роста, решение которой позволило выявить, что в случае сохранения текущих тенденций развития человеческого капитала, с учетом тенденций развития информационных инфраструктур, только при уровне роста показателя развития информационных инфраструктур в три раза возможно обеспечение 4-5% устойчивого роста ВВП. Обеспечение 5%-ного экономического роста, предназначеного правительством Армении в долгосрочной перспективе, только за счет развития информационных инфраструктур, может быть достигнуто в случае обеспечения максимального значения уровня развития информационных инфраструктур.

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ