ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Լիլիթ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի, էլեկտրաէներգիայի արտադրության, էլեկտրաէներգիայի սպառման, էլեկտրաէներգիայի արտահանման և ներմուծման միջև փոխկապակցվածությունը բացահայտելու նպատակով հոդվածում առանձնացվել և գնահատվել են հետևյալ ցուցանիշները։
ՀՀ-ում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի վրա դրական ազդեցություն ունեն էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, էլեկտրաէներգիայի սպառումը և էլեկտրաէներգիայի ներմուծումը, իսկ բացասական ազդեցություն ունի միայն էլեկտրաէներգիայի արտահանումը:

Лилит ПЕТРОСЯН
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ
Ключевые слова: теневая экономика, производство электроэнергии, потребление электроэнергии, экспорт электроэнергии, импорт электроэнергии.
В целях выявления корреляции между объемом промышленного производства, производства электроэнергии, потребления электроэнергии, экспорта и импорта электроэнергии в реальном секторе экономики РА были определены и оценены следующие показатели:
Выработка электроэнергии, потребление электроэнергии и импорт электроэнергии оказывают положительное влияние на объем промышленного производства в Республике Армения, и негативно сказывается только на экспорте электроэнергии.

ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ