ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Մանե ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Շուկայական տնտեսության համակարգում ՓՄՁ սուբյեկտներն իրականացնում են կարևոր գործառույթներ։ ՓՄՁ–ների գործունեությունը նպաստում է մրցակցության պաշտպանությանը, գիտատեխնիկական առաջընթացին և նորարարությունների առևտրայնացմանը, Էկոլոգիական իրավիճակի լավացմանն ու խոշոր ձեռնարկությունների կողմնակի արտադրանքի և թափոնների օգտագործմանը, բնակչության ֆինանսական և այլ ռեսուրսների կոնսոլիդացմանն ու տնտեսական շրջապտույտ ներարկմանը, սոցիալական ապահովության ոլորտի խնդիրների լուծմանը, ազգային տնտեսական անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, ինչպես նաև արհեստների, մշակույթի և ազգային ինքնության պահպանմանը։ ՓՄՁ կառավարման բարելավման արդյունքում հնարավոր կլինի նշված գործառույթներն էլ ավելի բարձր մակարդակով իրականացմանը` հաղթահարելով շուկայական բացերն ու թոթափելով պետության միջամտության բեռը։

Мане БЕГЛАРЯН
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: МСП, конкуренция, научно-технический прогресс, инновации, экология, консолидация ресурсов, экономическая безопасность, сохранение сделок.
В рыночной экономике МСП выполняют важные функции. МСП способствуют защите конкуренции, научно-техническому прогрессу и коммерциализации инноваций, улучшению экологической ситуации и использованию побочных продуктов и отходов крупных предприятий, консолидации финансовых и других ресурсов населения и экономического оборота, решению вопросов социального обеспечения, повышению уровня национальной экономической безопасности, а также сохранению ремесел, культуры и национальной самобытности. Улучшение управления МСП позволит выполнять вышеупомянутые функции на более высоком уровне, преодолевая рыночные пробелы и сокращая бремя государственных вмешательств.

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ