ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Վռամ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշխատանքի տարածաշրջանային բաժանման գործընթացներում երկրի տեղի ու դերի մասին հավաստի տվյալներ կարող են հաղորդել ինտեգրացիոն խմբավորման անդամ երկրների փոխադարձ առևտրի քանակական և որակական պարամետրերը: Սույն հոդվածում իրականացված ԵԱՏՄ երկրների փոխադարձ առևտրի աշխարհագրական ու ապրանքային կառուցվածքի և ծավալների ուսումնասիրությունը հիմքեր է ստեղծում համակարգային հետազոտությունների համար: Թեև վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱՏՄ երկրները ավելի սերտ առևտրային հարաբերություններով կապված են երրորդ երկրների հետ, այնուամենայնիվ արտաքին առևտրի կարգավորման լրիվ ունիֆիկացիան հետագայում թույլ կտա բարձրացնել արտաքին առևտրից սպասվող տնտեսական էֆեկտը:

Врам КАРАПЕТЯН
АНАЛИЗ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАН ЕАЭС
Ключевые слова: разделение труда, импорт, экспорт, внешняя торговля, ЕАЭС, товарная структура.
Количественные и качественные параметры взаимной торговли стран-членов интеграционного союза, могут предоставить достоверные данные о месте и роли страны в процессах регионального разделения труда. Анализ географической и товарной структуры и объемов взаимной торговли стран ЕАЭС, сделанный данной статье, создает основания для систематических исследований. Хотя анализ показывает, что члены ЕАЭС более интенсивно торгуют с третьими странами, однако полная унификация регулирования внешней торговли в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемого экономического эффекта от внешней торговли.

ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ