ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Արթուր ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ Ամալյա ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Ներդրումային ռեսուրսների գնի փոփոխությունը էապես ազդում է ներդրումային գործունեության արդյունավետության վրա: Ներդրումային ռեսուրսների գնի որոշումը թույլ կտա հաշվարկել միջին կշռված արժեքը և կողմնորոշվել, թե ինչպես այդ գինը օգտագործել ներդրումային նախագծերի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու համար:

Артур КОСТАНДЯН
Амаля ГАЛСТЯН
ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ УСТОЙЧИВОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, средняя цена, удельный вес, ставка, окция.
Изменение цены инвестиционных ресурсов значительно влияет на эффективность инвестиционной деятельности. Определение цены инвестиционных ресурсов разрешит вычислить среднюю весовую стоимость и возможность определиться, как эту цену использовать для принятия решений относительно инвестиционных проектов.

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ