ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Հայկանուշ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ (ՕՈՒՆ) ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Անկախացումից հետո Հայաստանում ստեղծված ծանր տնտեսական իրավիճակից դուրս գալու համար կարևորվեց դեպի երկիր ներդրումների ներհոսքը: Արդեն 1994թ. նոյեմբերին ընդունվեց Օտարերկրյա ներդրումների մասին ՀՀ օրենքը, որը նպատակ ուներ խրախուսել և խթան դառնալ ՕՈՒՆ-երի համար, ինչպես նաև ստեղծել նպաստավոր պայմաններ օտարերկրյա ներդրողների համար՝ ներդրողների շահերը պաշտպանելու եղանակով:

Айкануш АЙВАЗЯН
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПИИ) В ЭКОНОМИКЕ РА
Ключевые слова: ПИИ в Армении, приток прямых иностранных инвестиций, чистый приток.
Чтобы преодолеть сложную экономическую ситуацию в Армении после обретения независимости, было подчеркнуто приток инвестиций в страну. Уже в ноябре 1994-ого был принят Закон РА «Об иностранных инвестициях», который был направлен на поощрение и стимулирование ПИИ, а также создание благоприятных условий для иностранных инвесторов путем защиты интересов инвесторов.

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ (ՕՈՒՆ) ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ