ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Խաչատուր ԻԳԻԹՅԱՆ
ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Հոդվածում վերլուծվել են ՀՀ ներդրումային միջավայրի բարելավման ֆինանսական հիմնախնդիրները, իս դրանց լուծման ուղղությամբ հիմնավորել է, որ անհրաժեշտ է առանձնացնել այն գործոնները, որոնք դրական կամ բացասական ազդեցություն են ունենում վերջինիս ձևավորման գործում։

Хачатур ИГИТЯН
ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, система финансового посредничества, банковская система, достаточность капитала, рентабельность активов, займы, ценные бумаги, инвестиционная среда.
В статье анализируются финансовые проблемы улучшения инвестиционной среды в Армении и утверждается, что необходимо отделить факторы, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на формирование инвестиционной среды․

ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ