ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Ռուբեն ԳԱԹՐՋՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ (ՀՀ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Հոդվածում ՀՀ ջերմոցային տնտեսությունների օրինակով կատարվել է կապիտալ ներդրումների արդյունավետության գնահատում, որտեղ հեղինակը, նախ պայմանական թվերի օրինակով ցույց է տալիս արդյունավետության հաշվարկման ամենաօպտիմալ տարբերակը, որով ավելի ստույգ և պարզեցված ձևով կարելի է ընտրել լավագույն տարբերակը: Այնուհետև կոնկրետ ջերմոցների տնտեսական ցուցանիշների միջոցով ներկայցվում է կապիտալ ներդրումների ետգնման ժամկետի հաշվարկը: Դրանից հետո ծաղկի աճեցման ջերմատան երկու տեսակի (վարդ և գերբերա) արտադրանքի արտադրության համեմատական հաշվարկով հիմնավորում է, որ տվյալ պարագայում շահավետ է արտադրել վարդ, այլ ոչ թե գերբերա:

Рубен ГАТРДЖЯН
ОТДЕЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ В АРМЕНИИ)
Ключевые слова: капитальные вложения, эффективность, расходы, цена, прибыль, сравнительная оценка, теплица.
В статье, на примере парниковых хозяйств Республики Армения, осуществлена оценка эффективности капитальных вложений, где автор, в первую очередь, используя условные показатели, показывает наиболее оптимальный способ расчета эффективности, с помощью которого с большей точностью и максимально упрощенно можно выбрать наилучший вариант. Затем, на примере экономических показателей конкретных парниковых хозяйств, показан расчет срока окупаемости капитальных вложений. После этого, при помощи сравнительного анализа производства продукции двух теплиц по выращиванию цветов (розы и герберы) обосновывается, что в данном конкретном случае эффективнее выращивать розы, нежели герберы.

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ (ՀՀ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ