ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Сергей ИГНАТОВ
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ АРМЕНИИ

В статье рассмотрены вопросы, касающихся объемов и направлений притока прямых иностранных инвестиций. Выявлены основные тенденции с начала 1990-х годов. В частности, автор делает вывод, что помимо общей тенденции снижения уровня ПИИ в Армении, такая же тенденция наблюдалась и по отношению к валовому накоплению основного капитала. Явно прослеживаются тенденции вложения ПИИ в видах деятельности, где создается меньше добавленной стоимости. Следовательно, направления ПИИ длительный период времени не сильно способствали увеличению доли добавленной стоимости в экспорте Армении. С использованием корреляционно-регрессионного анализа оценена зависимость между ВВП на душу населения и накопленными ПИИ.

Սերգեյ ԻԳՆԱՏՈՎ
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, ներդրումային քաղաքակա¬նութ¬յուն, ներհոսող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների պաշարներ, ավելացված ար¬ժեք, ընդունող երկիր, ներդրող երկիր:
Հոդվածում քննարկվել են հարցեր, կապված օտարերկրյա ուղղակի ներդրում¬ների ծավալների և ուղղությունների հետ: Բացահայտվել են հիմնական միտումները 1990-ական թվականներից: Մասնավորապես, հեղինակը, հանգել է հետևության, որ ՕՈՒՆ-երի նվազման ընդհանուր միտումներից բացի, նույնպիսի միտում նկատվում է հիմնական կապիտալի համախառն կուտակման առնչությամբ: Հստակ նկատելի են ՕՈՒՆ-երրը գործունեության այնպիսի տեսակներում, որտեղ ավելի ցածր ավելացված արժեք է ստեղծվում: Հետևաբար, ՕՈՒՆ-երի ուղղությունները տևական ժամանակում խիստ չի նպաստել Հայաստանի արտահանման մեջ ավելացված արժեքի բաժնեմասի մեծացմանը: Կոռելյացիոն - ռեգրեսիոն վերլուծյության միջոցով գնահատվել է ՀՆԱ-ի և ՕՈՒՆ-երի միջև կապը:

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ АРМЕНИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ