ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Անահիտ ՔԵՃԵՃՅԱՆ
ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԵՖՈԼՏԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՀՀ ՀԱՄԱՐ

Աշխատանքում ներկայացված է հեղինակի կողմից վարկային ռեգիստրի տվյալների հիման վրա ստեղծված վարկերի միգրացիայի հաշվետվական ձևը հաշվարկող Մատրիցա ծրագիրը: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս՝ ստանալ տարբեր պարբերականությամբ և պարամետրերով, քանակային և ծավալային ժամանակային շարքեր, կատարել LTV-ի հաշվարկ, ստանալ դինամիկ դեֆոլտի հավանականաություններ, կատարել բանկ առ բանկ համեմատություններ, կատարել վերլուծություններ, որոնք մինչ այժմ հասանելի չէին ՀՀ համար:

Анаит КЕЧЕЧЯН
РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА КРЕДИТОВ ДЛЯ АРМЕНИИ
Ключевые слова: матрица, вероятность дефолта, новые возможности, временные ряды.
В работе представлена программа <Матрица>, написанная автором на основе данных кредитного регистра, которая рассчитывает форму отчета о миграции кредитов. Программа позволяет получать числовые и объемные временные ряды, вычислять LTV, получать динамические вероятности дефолта, делать банковские сравнения, делать анализы, которые еще не были доступны для Армении.

ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԵՖՈԼՏԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՀՀ ՀԱՄԱՐ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ