ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Ալբերտ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԵՏՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ազգային նորամուծական քաղաքականության դերը ժամանակակից գիտելիքահենք տnտեսությունում առանցքային է։ Սակայն վերջինիս բարդ եւ բազմագործոն բնհույթը առավել բարդ է դարձնում արդյունավետ ազգային նորամուծական քաղաքականության մշակման խնդիրը։ Խնդրի լուծման համար աշխատանքում կիրառվել է ազգային նորումծական համակարգերի համեմատական մոտոցումը՝ քլասթերային վերլուծության հիման վրա։

Алберт САРГСЯН
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РА В КОНТЕКСТЕ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Ключевые слова: Инновационная политика, кластерный анализ, постсоциалистические страны, национальные инновационные системы, алгоритм К-средних.
Роль национальной инновационной системы имеет решающее значение для экономики, основанной на знаниях. Но сложный и многофакторный характер последниeй усложняет разработку эффективной инновационной политики. Для решения этой проблемы был использован сравнительный подход национальных инновационных систем на основе кластерного анализа.

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԵՏՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ