ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Ռուզաննա ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Բարեկեցության կարգավորումը՝ դրա ապահովման տարրերի, երաշխիքների և այլնի փոփոխությունն է: Բնակչության բարեկեցության ձևավորման պայմանների պետական կարգավորումը ժամանակակից տնտեսության գլխավոր խնդիրներից մեկն է: Պետական կարգավորման մոդելը քարացած չէ, այն անընդհատ փոփոխվում է: Որպես բարեկեցության պետական կարգավորման կենտրոնական օղակ հանդես է գալիս սոցիալական քաղաքականությունը: Վերջինս պետք է լինի ճկուն, թուլացնի սոցիալական լարվածությունը, միաժամանակ չպետք է առաջացնի պետության նպաստներով ապրող մարդկանց հատուկ խավ: Այն չպետք է խանգարի ձեռներեցության զարգացմանը, չնվազեցնի արտադրության արդյունավետությունը՝ միաժամանակ բարձրացնելով մարդկանց բարեկեցությունը:

Рузанна АРМЕНАКЯН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Ключевые слова: благосостояние, государственное регулирование благосостояния, модель благосостояния, социальная политика, социальное государство, государство всеобщего благосостояния.
Регулирование благосостояния означает изменение его элементов обеспечения, гарантий и т.д..Государственное регулирование условий формирования благосостояния населения является одной из важнейших вопросов современной экономики. Модель государственного регулирования не является застывшей,она часто меняется. Центральным звеном государственного регулирования благосостояния является социальная политика. Она должна быть гибкой, чтобы ослабить социальную напряженность. Одновременно она не должна способствовать порождению группы людей, живущих за счет государственных пособий. Она не должна препятствовать развитию предпринимательства, снижать эффективность производства, одновременно повысив благосостояние людей.

ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ