ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Ռոբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Միջազգային տնտեսական համագործակցության ոլորտում ՀՀ կողմից կատարված վիթխարի աշխատանքի արդյունքները, որոնք պետք է դրսևորվեին ապրանքների և ծառայությունների արտահանման ծավալների ընդլայնման և կառուցվածքի բարելավման, աշխարհագրական և ապրանքային դիվերսիֆիկացման, օտարերկրյա ներդրումների ծավալների ավելացման, տարբեր երկրնեի հետ տեխնոլոգիական համագործակցության խորացման, տնտեսական ինտեգրման իրական և շոշափելի արդյունքների մեջ, դեռևս չեն համապատասխանում ազգային տնտեսության զարգացման ռազմավարական նպատակներին:

Роберт АЙРАПЕТЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: международное сотрудничество, соглашения, иностранные инвестиции, структура экспорта, международные экономические организации.
Результаты широкомасштабной работы, проводимой Арменией в области международного экономического сотрудничества, которая должна быть отражена в расширении объема и структуре экспорта товаров и услуг, географической и товарной диверсификации, увеличении вовлечения иностранных инвестиций, углублении технологического сотрудничества с разными странами, реальных и ощутимых результатов экономической интеграции, все еще не соответствуют стратегическим целям национальной экономики.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ