ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Գագիկ ՉԱԽՈՅԱՆ
ԻՆՉՈՒ՞ ԵՆ ՄԱՐԴԻԿ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԻՄՈՒՄ. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալ աշխատանքում իրակացվել է միգրացիայի որոշիչների վերաբերյալ միջազգային և հայկական գրականության ուսումնասիրություն: Բացահայտվել են այն հիմնական գործոնները, որոնք օգտագործվել են հետազոտողների կողմից միգրացիայի մոդելներում մարդկանց վարքը և որոշումների կայացման գործընթացը բացատրելու համար: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել այն աշխատանքների վրա, որոնցում հիմնական փոփոխականներից զատ դիտարկվել են նաև երկրի կամ տարածաշրջանի ինստիտուտների գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ փոփոխականներ:

Гагик ЧАХОЯН
ПОЧЕМУ ЛЮДИ МИГРИРУЮТ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ
Ключевые слова: детерминанты миграции, макро и микро модели миграции, экономические и политические институты, ожидания, благосостояние.
В данной статье осуществлен обзор международной и армянской литературы детерминантов миграции. Выявлены те основные факторы, которые были использованы в моделях миграции для объяснения поведения и процесса принятия решений людей. Специальное внимание было обращено на работы, в которых кроме основных переменных были включены переменные касающийся эффективности деятельности институтов страны или области.

ԻՆՉՈՒ՞ ԵՆ ՄԱՐԴԻԿ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԻՄՈՒՄ. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ