ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Микаэл БАДАЛЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ

Целью данной работы является обзор существующих теоретических и эмпирических работ по изучению коррупции в таможенной службе с целью выявления возможностей для дальнейших исследований. Работа начинается обзором результатов теоретических и эмпирических исследований по оценке последствий коррупции в таможенной службе. Затем проводится краткий анализ эмпирических моделей применимых в литературе для оценки коррупции в таможенной службе и заканчивается сравнительным анализом.

Միքայել ԲԱԴԱԼՅԱՆ
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Բանալի բառեր` մաքսանենգություն, կոռուպցիա, մաքսային կոռուպցիա, միջազգային առեւտուր, ապօրինի առեւտուր:
Այս հոդվածի նպատակն է վերանայել մաքսային ծառայությունում կոռուպցիայի ուսումնասիրման առկա տեսական եւ փորձագիտական աշխատանքները հետագա հետազոտությունների հնարավորությունները բացահայտելու համար: Աշխատանքն սկսվում է մաքսային ծառայության կոռուպցիայի հետեւանքների գնահատման վերաբերյալ տեսական եւ էմպիրիկ ուսումնասիրությունների արդյունքների հետազոտմամբ: Այնուհետեւ, կատարվում է մաքսային ոլորտում կոռուպցիան գնահատելու համար գրականությունում կիրառվող էմպիրիկ մոդելների կարճ վերլուծություն եւ ավարտվում է համեմատական վերլուծությամբ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ