ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Հարություն ԱՐԹԵՆՅԱՆ
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում համառոտ ներկայացված են ՀՀ-ում բնակչության վերարտադրության հիմնական ցուցանիշները, դրանց տարածաշրջանային տարբերություններն ու առկա հիմնախնդիրները: Հետևություններ է արվել ելնելով այն գործոններից, որոնք կբերեն բնակչության բնական աճի ավելացմանը:

Арутюн АРТЕНЯН
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В РА
Ключевые слова: население, воспроизодство населения, естественный прирост, региональные различия, региональные проблемы.
В статье кратко представлены основные показатели воспроизводства населения в РА, их региональные различия и существующие основные проблемы. Сделаны выводы тех факторов, которые влияют на естественный прирост населения.

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ