ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Սուրեն ԴԱՎԹՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՆ

Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության բնագավառի հիմնախնդիրների լուծման գործում վարկավորման դերին և առանձնահատկություններին: Ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ներկայիս մոտեցումները և զարգացման հեռանկարները: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել վարկատու կազմակերպությունների կողմից ներկայումս կիրառվող գյուղատնտեսության վարկավորման մեթոդներին, եղանակներին և վարկավորման գործընթացին խոչնդոտող խնդրիներին:

Сурен ДАВТЯН
КРЕДИТОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В РЕШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: сельскохозяйствօ, проблемы, кредитования, методы, субсидия, развития.
В данной статье рассматриваются роль и особенности кредитования сельскохозяйственного сектора Республики Армения. Представлены современные подходы и перспективы развития коммерческих банков и кредитных организаций в Армении. Особое внимание было уделено нынешним методам, подходам и проблемам кредитования сельского хозяйства со стороны коммерческих банков и кредитных организаций.

ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ