ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Աստղիկ ՓԱՐՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Սույն հոդվածում առաջարկվում է ջրի որակի ցուցանիշների դասակարգման վիճակագրական մեթոդ: Կատարել ենք քլաստերային վերլուծություն՝ Հայաստանի Հանրապետության Հարավային ջրավազանի ջրային օբյեկտների դիտակետերի նույն ժամանակահատվածում վերցված մեկ փորձանմուշի փաստացի արդյունքների և դրանց՝ կառավարության համապատասխան որոշմամբ վերագրվող գնահատականների հիման վրա: Համեմատել ենք ստացված արդյունքները, փորձել վերհանել պաշտոնական գնահատմամբ կատարած վերլուծության առավելությունները ու թերությունները:

Астгик ПАРСЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РА (ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО БАССЕЙНА)
Ключевые слова: поверхностная вода, кластер, кластерный анализ, качество воды, оценка качества, Южный бассейн.
В данной статье представлен статистический метод классификации показателей качества воды. Мы провели кластерный анализ, основанный на фактических результатах пробных образцов, взятых в одно и то же время на водных объектах Южного бассейна Республики Армения, и их соответствующие оценки, которые рассчитываются правительством. Мы сравнили результаты и попытались оценить преимущества и недостатки официальной оценки.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ