ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Արսեն ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի հիմնական հատկանիշներից մեկը կարելի է համարել համակարգի ունիվերսալությունը և տեղական մակարդակով հարցերի լուծման գործում նշանակալի ինքնուրույնությունը: Տեղական ինքնակառավարումը տեղերում իշխանության կազմակերպումն է, որը ենթադրում է տեղի բնակչության կողմից տեղական հարցերին վերաբերող ինքնուրույն որոշումների կայացում, տեղի սեփականության և ֆինանսների կառավարում: Տեղական ինքնակառավարումն իրականացվում է տեղի բնակչության կողմից իրենց կամքի արտահայտման տարբեր եղանակներով, ինչպես նաև տեղական ընտրովի և այլ մարմինների միջոցով:

Арсен САРГСЯН
СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: местное самоуправление, общество, теория, особенность, характеристика.
Одной из ключевых особенностей системы местного самоуправления может быть универсальность системы и значительная автономия в решении местных проблем. Местное самоуправление является организацией местного самоуправления, которая предполагает местное самоопределение, местное владение и управление финансами. Местное самоуправление осуществляется местным населением в различных формах выражения воли, а также местными избранными и другими органами.

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ