ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Ռուբեն ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Սարգիս ԱՍԱՏՐՅԱՆՑ Տիգրան ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՎԱՅՐ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Տեղական ինքնակառավարման հայաստանյան համակարգում մեկնարկած խոշորացման գործընթացը հանգեցնում է բազմաբնակավայր համայնքների ձևավորման: Ակնհայտ է, որ ամբողջ գործընթացի հիմքում պետք է լինի հստակ սկզբունքների կազմ, ինչը կապահովի արդյունքների միասնականությունն ու կբացառի գործընթացի ոչ հստակ ուղղվածության պատճառով ձախողումը: Այդ պատճառով էլ համայնքների խոշորացման և բազմաբնակավայր համայնքների ձևավորման համաշխարհային փորձը կարևոր է ուսումնասիրել, համակարգել և կապել հայաստանյան ներկայիս բարեփոխումների հետ:

Рубен АЙРАПЕТЯН
Саркис АСАТРЯНЦ
Тигран МНАЦАКАНЯН
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИН С НЕСКОЛЬКИМИ НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ
Ключевые слова: децентрализация, местное самоуправление, публичное управление, публичные услуги, общины с несколькими населёнными пунктами, объединение общин, территориально-административные реформы.
Процесс объединения, запущенный в системе местного самоуправления Армении, ведёт к формированию общин с несколькими населёнными пунктами. Очевидно, что в основе всего процесса должен быть свод отчётливых принципов, гарантирующий единство результатов и исключающий какие-либо провалы из-за неоднозначной направленности процесса. Именно поэтому мировую практику в сфере объединения и формирования общин с несколькими населёнными пунктами так важно изучить, систематизировать и связать с текущими реформами в Армении.

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՎԱՅՐ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ